کارگاه نحلیل مسیر با SPSS-AMOS

مرکز مشاوره آماری مستقر در گروه آمار در نظر دارد کارگاه آموزشی تحلیل مسیر با SPSS_AMOS سطح ۱ را به مدت ۶ ساعت برگزار نماید.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک نمائید.