کارگاه آموزشی " آشنایی با فرم مراجعین درمانگاهی "

مدیریت آمار و اطلاع رسانی دانشگاه با همکاری واحد آمار و مدارک پزشکی معاونت درمان ، کارگاه آموزشی تحت عنوان " آشنایی با فرم مراجعین درمانگاهی" در تاریخ های ۱۹و ۲۱ مهر ماه با هدف توانمند سازی رابطین آمار مراکز در دو گروه دانشگاهی و غیر دانشگاهی برگزار نمود.

 

 

در این جلسه ضمن معرفی فرم مراجعین درمانگاهی ، پیرامون اهمیت این فرم ، نحوه تکمیل صحیح اطلاعات و نحوه محاسبه شاخص های آماری قابل استخراج از این فرم در سامانه بانک جامع آماری مطالبی عنوان گردید.

 

مطالب ارائه شده در جلسه:

- نحوه تکمیل جدول درمانگاه فرم مراجعین سرپایی

- نحوه محاسبه روز کارکرد پزشکان درمانگاه

- نحوه تکمیل جدول فعالیت های پیراپزشکی

- تحوه تکمیل جدول خدمات پاراکلینیکی

- ارائه تعاریف و نحوه تکمیل جدول اورژانس

- آموزش گزارش گیری از فرم مراجعین درمانگاه

 

اسلایدهای آموزشی ارائه شده در جلسه