معرفی کارشناسان اداره آمار

نام

پست

 

تلفن

۱. آزاده شایان

کارشناس آمار و مدارک پزشکی

 

۳۷۹۲۳۹۴۲

۲. نسیم قلیلی

کارشناس آمار

 

۳۷۹۲۳۹۵۱

 

۳. زینب سادات سجادی

کارشناس آمار و مدارک پزشکی

 

۳۷۹۲۳۹۵۱

 

۴. لیلا حق شناس

 

۵-کبری افشاری

کارشناس آمار و مدارک پزشکی

 

کارشناس آمار و مدارک پزشکی

 

۳۷۹۲۳۹۵۱

 

 

۳۷۹۲۳۹۴۲