معرفی سایت مرکز آمار ژاپن

سایت مرکز آمار ژاپن یکی از توسعه یافته ترین سایت های مراکز آمار کشورهای دنیا است. این سایت مرکز مناسبی برای تحقیق و پژوهش در هر رشته ای که با داده ها و اطلاعات سر و کار داشته باشند می باشد. همچنین الگوی مناسبی برای سیستم آماری ایران است. این سایت آمار و اطلاعات را به طور طبقه بندی شده و قابل فهم ارائه می دهد.

 

در سایت مرکز آمار ژاپن هر داده و اطلاعاتی را در مورد این کشور می توانید پیدا کنید. از سرشماری ها گرفته تا آمارهای مربوط به خانه و زمین و آمارهای مختلف در زمینه کار و انرژی، و همچنین خبرهای جدید مربوط به آن مرکز در سایت مرکز آمار ژاپن وجود دارد.

در این سایت آمار های جدید کشور ژاپن در سه دسته طبقه بندی شده است و در قالب اکسل به خوانندگان ارایه شده است:

سالنامه آماری ژاپن

ماهنامه آماری ژاپن

کتاب جیبی آماری ژاپن

 

 

این سایت شامل ۵ قسمت اصلی است:

  1. آمار                                                 Statistics
  2. آخرین شاخص هاLatest indicators                        
  3. سیستم آماریStatistical System                          
  4. اطلاعات                                         Information
  5. مطالب جدیدWhat's New                                 

 

 

۱. در قسمت Statisticsاین سایت آمارهای مختلف کشور ژاپن را می بینیم ازجمله: سرشماری جمعیت ، نیروی کار ، قیمت خرده فروشی در مناطق مختلف ژاپن ، شاخص قیمت مصرف کننده یا  Consumer Price Index، بررسی قیمت ها در سطح ملی ، خانه و زمین ، درآمد و هزینه خانواده ، اقتصاد خانواده ، درآمد و هزینه خانواده در سطح ملی ، فعالیت ها در زمان کار و استراحت ، شبکه آماری، نقشه های آماری ژاپن ، سالنامه آماری ژاپن ، ماهنامه آماری ژاپن ، کتاب جیبی آماری ژاپن و آمارهای تاریخی ژاپن. جالب اینجاست که تمام این آمارها در قالب اکسل و کامل وجود دارد .

 

 

۲. در بخش Latest indicatorsیا جدیدترین شاخصها برخی شاخصهای اقتصادی را می خوانیم از قبیل: Consumer Price Indexیا شاخص قیمت مصرف کننده که مربوط به دو ماه قبل می باشد ، علاوه بر این درصد بیکاری و  هزینه زندگی یا  Living expenditureرا می خوانیم.

 

 

۳. در بخش سیستم آماری یا  Statistical Systemمی خوانیم : سیستم آماری ژاپن، راهنمای آمار رسمی ژاپن، طبقه بندی استانداردهای اماری.

 

 

۴. بخش Informationیا اطلاعات : این بخش شامل توضیحاتی در مورد مرکز آمار ژاپن و فعالیت های بین المللی و همچنین خبرنامه این مرکز است.

 

 

۵. بخش پنجم What's Newنام دارد که مطالب به روز و جدید چهار بخش دیگر در این قسمت جمع شده اند.