معانی که می توان از آمار برداشت کرد

معانی که می توان از آمار برداشت کرد

از واژه آمار ۳ معنی می توان برداشت کرد :

الف- اطلاعات عددی  :مجموعه اعدادی که به روش خاصی از جامعه تحت مطالعه، جمع آوری وبه صورت جدول ونمودار باشاخه های عددی ارائه می شود .

ب – تئوری اعداد : منظور اصول وقواعدریاضی و احتمالی برای ساختن فرمولها ومحاسبه پارامترهاست .

ج – روشهای آماری : روشهایی که در جمع آوری،تنظیم وتجزیه وتحلیل وتفسیر اطلاعات عددی مورد استفاده قرار می گیرد .

 آمار تعریف واحدو روشنی ندارد زیراهر شاخه ای از علوم، آنرا وابسته به خودمی داند . اما اکثر آمار شناسان عبارت زیر را در تعریف آمار باز گو می کنند :

 

آمار امروزه یک تکنولوژی(فناوریاز روشهای علمی است زیرا ابزار وتکنیک لازم را برای محققین آماده می کند . هر تحقیق بر پایه سه مرحله بنا می شود :

۱-   آماده سازی زمینه تحقیق وطرح آزمایش

۲-  اجرای طرح تحقیق و مشاهده نتایج و تحلیل مشاهدات وکشف اطلاعاتی تازه  نسبت به موضوع یا فرضیات  تحقیق

۳-   ساختن قانونی جدید وتوصیف آن وکاربرد آن در آزمایشهای دیگر

آمار توصیفی، تحلیل وتوصیف نمونه ونتایج حاصل از آن است وآمار استنباطی، تعمیم نتایج این نمونه به کل جامعه تحت مطالعه .

منبع: سایت راهنمای آشنایی با آمار و کاربرد آن