مرکز آمار ایران پایگاه نشریات خود را منتشر کرد

دراين پايگاه جداول آماري نشريات مرکز آمار ايران عرضه شده است . از طريق فهرست نشريات به آطلاعات آماري خود دست يابيد.

آدرس دستیابی به پايگاه مذکور http://amar.sci.org.ir می باشد.