فایل آموزشی کارگاه "آشنایی با مصوبات و دستورالعمل های مصوب بانک جامع آماری"

کارگاه آموزشی "آشنایی با مصوبات و دستورالعمل های مصوب بانک جامع آماری" در تاریخ ۹۶/۵/۲۵ با حضور رابطین محترم بیمارستان های غیر دولتی در کتابخانه مویدالاطباء تشکیل گردید.

رابطین محترم می توانند فایل آموزشی ارائه شده در کارگاه را از لینک زیر دریافت نمایند.
 

فایل آموزشی ارائه شده در کارگاه