سرپرست اداره

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مرجان منصوریان

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آمار زیستی

سمت: سرپرست اداره آمار و اطلاع رسانی

تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۹۳۶-۰۳۱

پست الکترونیک :