سامانه ها

 

 

۱- سامانه الکترونیکی سالنامه آماری کشور  

                                                                                        http://salnameh.sci.org.ir

 

۲- سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور   

                                                                                                  http://www.ilenc.ir

 

۳- سامانه یکپارچه نظام آمار و اطلاعات سلامت ایران (وزارت بهداشت)

                                                                 

                                                                  http://sinasa.behdasht.gov.ir/Login.aspx

 

۴- سیستم مدیریت اطلاعات و آمار (سماوا

 

                                                                                                  http://cc.mui.ac.ir