دومین نشست کارگروه برنامه پنجساله اداره آمار

جلسه کار گروه اداره آمار در برنامه پنجساله آمار و اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی با حضور ریاست محترم اداره آمار، کارشناسان اداره و رابطین معاونتها در تاریخ ۲/۴/۹۳ تشکیل گردید.

معرفی سایت اداره آمار و بحث و تبادل نظر پیرامون فرم پیشنهادی شاخصها از عمده مسائل مطرح شده در جلسه بودند.