جلسه کارگروه آمار

جلسه کار گروه اداره آمار در برنامه پنجساله آمار و اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی با حضور رئیس و کارشناسان اداره و رابطین معاونتها در تاریخ ۹۳/۴/۲۸ در اداره تشکیل گردید.

این جلسه که با هدف تکمیل شناسنامه شاخصها تشکیل گردیده بود با توزیع فرم نهایی آغاز و توضیحاتی پیرامون تکمیل این فرمها و تحویل بموقع آنها به اداره داده شد و در نهایت به سوالات اعضای کارگروه پاسخ داده شد.