تماس با ما

تماس با سرپرست اداره (خانم دکتر منصوریان): ۳۷۹۲۳۹۳۶

تماس با کارشناسان اداره : ۳۷۹۲۳۹۴۲ و ۳۷۹۲۳۹۵۱

تماس با مسئول سایت ( خانم قلیلی ) : ۳۷۹۲۳۹۵۱
شماره فکس اداره: ۳۶۶۸۴۶۰۱ 

آدرس ایمیل اداره : mui-stat@mail.mui.ac.ir

آدرس اداره: اصفهان- خیابان هزارجریب- دانشگاه علوم پزشکی - ساختمان شماره ۳ گسترش- طبقه ۲