تشکیل کمیته آموزش آمار

جلسه " ساماندهی دوره های آموزشی اداره آمار و اطلاع رسانی " در تاریخ سه شنبه ۲۴ شهریورماه برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور آقای اکبری (سرپرست امور اداری در مدیریت توسعه دانشگاه) ، آقای دکتر قاسمی (سرپرست اداره آمار و اطلاع رسانی دانشگاه) ، آقای فاتح (سرپرست گروه توسعه آموزش و بهسازی منابع انسانی) ، خانم زیرک (مسئول واحد آموزش معاونت درمان) ، خانم ها صفری و توکل ( کارشناسان اداره آمار معاونت درمان ) و نیز کارشناسان اداره آمار و اطلاع رسانی دانشگاه  برگزار شد ، وضعیت آموزش واحدهای آمار و مدارک پزشکی بررسی و مشکلات موجود مطرح گردید.

 

 

 

 

 

همچنین مصوب گردید کمیته ای تحت عنوان " کمیته آموزش آمار " با حضور نمایندگانی از واحد آموزش دانشگاه ، واحد آموزش معاونت درمان ، واحد آمار معاونت درمان و نیز آمار معاونت بهداشتی و همچنین نمایندگان اداره آمار دانشگاه تشکیل گردد. همچنین مقرر گردید از این پس دوره های آموزشی اداره آمار و اطلاع رسانی برای گروه های مختلف از کارکنان تا مدیران در این کمیته تصویب و فرم های نیازسنجی تائید شده توسط این کمیته جهت تصویب نهایی به اداره آموزش و بهسازی دانشگاه ارائه گردد.