تبریک سال نو

به نام خداوندي که بديع است و هر روز و هر لحظه خلقي نو و نوروزي جديد مي آفريند.

 

يا مقلب القلوب والابصار
يا مدبر اليل و النهار
يا محول الحول و الاحوال
حول حالنا الي احسن الحال

 

خداوندا  بر همه دقايق سال، تو را شکر و سپاس مي گزاريم که فرصت و نعمت حيات را در اين سال نيز نصيب و روزي فرمودي و فرصت دادي تا در مزرعه زندگي عمر بکاريم و اينک که طبيعت  در طليعه بهار ، جان و حيات دوباره مي يابد ، ما نيز بر بهار جان ها  و قلب عالم امکان سلام و درود مي فرستيم و سال نو را با تجديد عهد و ارادت به آن ذخيره الهي آغاز مي کنيم و از خداوند مسئلت مي نماييم که نصيب و روزيمان را از برکت و هدايت هاي آن امام هادي بيش از پيش قرارد دهد و جان ما را زنده و بهاري و شادابي و نشاط ما را درظل هدايت و برکات ايشان مستدام و مستمر نمايد.