برگزاری چهارمین جلسه تیم اجرایی آمار و اطلاعات برنامه تحول نظام سلامت در اداره آمار و اطلاع رسانی

چهارمین جلسه تیم اجرایی آمار و اطلاعات برنامه تحول نظام سلامت در تاریخ چهارشنبه ۲۷ دی ماه برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور کارشناسان محترم معاونت درمان، مدیریت بهره وری،اداره فناوری اطلاعات ، اداره درآمد و اداره آمار و اطلاع رسانی برگزار شد،شناسنامه شاخص های اولویت دار برنامه تحول نظام سلامت مرتبط با مدیریت بهره وری بررسی گردید.

همچنین در این جلسه به بیان مشکلاتی چون تعدد بانک های جمع آوری آمار و نارضایتی پرسنل آمار در این خصوص ، مشخص نبودن وضعیت مالی پرونده بیماران فراری از بیمارستان ، عدم وجود قانون مدون و هماهنگ جهت تخفیفات صورت حساب ارائه شده به بیمار ، غیر قانونی بودن ضمانت های موجود در مددکاری و ... اشاره شد.