برگزاری پنجمین جلسه تیم اجرایی آمار و اطلاعات برنامه تحول نظام سلامت در اداره آمار و اطلاع رسانی

پنجمین جلسه تیم اجرایی آمار و اطلاعات برنامه تحول نظام سلامت در تاریخ چهارشنبه ۸ بهمن ماه برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور کارشناسان محترم معاونت درمان، مدیریت بهره وری و اداره آمار و اطلاع رسانی برگزار شد،شناسنامه شاخص های اولویت دار برنامه تحول نظام سلامت مرتبط با معاونت درمان ( اداره های مامایی و آزمایشگاه ها ) بررسی گردید.