برگزاری ششمین جلسه تیم اجرایی آمار و اطلاعات برنامه تحول نظام سلامت در اداره آمار و اطلاع رسانی

ششمین جلسه تیم اجرایی آمار و اطلاعات برنامه تحول نظام سلامت در تاریخ دوشنبه ۴ اسفند ماه برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور کارشناسان اداره فناوری اطلاعات و اداره آمار و اطلاع رسانی برگزار شد،ادامه شناسنامه شاخص های اولویت دار برنامه تحول نظام سلامت مرتبط با معاونت درمان بررسی گردید.

همچنین پیشنهاد گردید از سوی اداره آمار دانشگاه با هدف بررسی عملکرد مراکز درمانی در ثبت آمار بخش های ترکیبی در استان های همجوار بررسی و تحقیق بعمل آید.