برگزاری سومین جلسه تیم اجرایی آمار و اطلاعات برنامه تحول نظام سلامت در اداره آمار و اطلاع رسانی

سومین جلسه تیم اجرایی آمار و اطلاعات برنامه تحول نظام سلامت در تاریخ چهارشنبه ۱۰ دی ماه برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور کارشناسان محترم اداره درآمد ، معاونت درمان، مدیریت بهره وری،دانشکده مدیریت ، اداره آمار و اطلاع رسانی برگزار شد،شناسنامه شاخص های اولویت دار برنامه تحول نظام سلامت مرتبط با اداره درآمد بررسی گردید.