برگزاری دومین جلسه تیم اجرایی آمار و اطلاعات برنامه تحول نظام سلامت در اداره آمار و اطلاع رسانی

دومین جلسه تیم اجرایی آمار و اطلاعات برنامه تحول نظام سلامت در تاریخ دوشنبه ۲۴ آذر ماه برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور کارشناسان محترم اداره درآمد ، معاونت درمان، معاونت غذا و دارو، مدیریت بهره وری،  اداره فن آوری اطلاعات، اداره آمار و اطلاع رسانی برگزار شد،شناسنامه شاخص های اولویت دار برنامه تحول نظام سلامت مرتبط با معاونت غذا و دارو بررسی گردید.