برگزاری اولین جلسه تیم اجرایی آمار و اطلاعات برنامه تحول نظام سلامت در اداره آمار و اطلاع رسانی

شنبه ۱ آذر ماه اولین جلسه تیم اجرایی پیرو مصوبه ششمین کارگروه مدیریت اطلاعات ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت تشکیل شد.

در این جلسه که با حضور کارشناسان محترم اداره درآمد ، معاونت درمان، معاونت غذا و دارو، مدیریت بهره وری،  اداره فن آوری اطلاعات، اداره آمار و اطلاع رسانی و بیمارستان الزهرا(س) برگزار شد،  پیرامون نرم افزارهای جمع آوری اطلاعات، مشکلات تعدد منابع ارائه آمار، شاخص های مربوط به طرح تحول نظام سلامت و فرمت شناسنامه شاخص ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.