اول آبان روز آمار و برنامه ریزی گرامی باد.

فرارسیدن اول آبان، روز آمار و برنامه ریزی به تمامی آماری ها و آمار دوستان تبریک عرض میکنیم.