انتصاب سرپرست اداره آمار و اطلاع رسانی دانشگاه

طی حکمی از سوی رییس دانشگاه، آقای دکتر مهدی قاسمی به عنوان سرپرست اداره آمار و اطلاع رسانی دانشگاه منصوب گردیدند.