انتشار چهارمين شماره دوماه‌نامه آمار


مجله‌ی آمار (دوماهنامه‌ی تحلیلیپژوهشی)
شماره‌ی ۴، اسفند ۱۳۹۲