ادامه بررسی شناسنامه شاخص های معاونت درمان

در جلسه ای که با حضور کارشناسان اداره آمار و اطلاع رسانی دانشگاه در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۹۳ در معاونت درمان برگزار گردید ، بخشی از شناسنامه شاخص های اداره بیماریهای خاص آن معاونت مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی مابقی شناسنامه های معاونت درمان به روز دوشنبه ۲۷ بهمن ماه موکول گردید.